Projekti “Hour Of Code”

Së bashku mund ti japim një frymë tjetër përdorimit të teknologjisë.Teknologjia dhe përdorimi I software ka pasur gjithmonë mungesë diversiteti, por “Hour of Code” është hapi I pare për ta ndrequr këtë fakt dhe për tu treguar studentëve se cafrë është shkenca kompjuterike në vetvete.
Histori të shumta qarkullojnë se student të ndryshëm nëpërmjet përdorimit të gjuhës së programimit kanë arritur të krijojnë aplikacione dhe lojra që janë shitur me miliona dollarë dhe kanë pasur sukses që nuk pritej.
Përse të mos fillojmë pikërisht nga nxënësit për të përmbushur misionin tone dhe për tu krijuar hapësirat e nevojshme dhe për ti sjellë më pranë teknologjisë.
Por cfarë është “Hour of code” në vetvete?“Hour of code” është një iniciativë e ndërmarrë nga EDS Foundation për të sjellë më pranë nxënësve të shkollave rëndësinë e teknologjisë dhe përdorimit të gjuhës së programimit. Sfida kryesore e kësaj ndermarrjeje është përfshirja e nxënësve për të shkruar rreshta të vegjël me gjuhën e programimit, dhe pse jo ata që janë të apasionuar pas teknologjisë mund të kenë një fillim të mbarë në krijimin e një aplikacioni miliona dollarësh.
Kjo iniciativë është mbarëbotërore, duke I dhënë rëndësi teknologjisë dhe duke e kuptuar se programimi, gjuha e kodeve është gjuha e së ardhmes. Figura të famshme dhe me ndikim të madh në jetën tone të përditshme e kanë promovuardhe e kanë mbështëtur këtë iniciativë.
EDS Foundation po punon cdo ditë me shkolla të ndryshme në qytetet e Shqipërisë për ta promovuar dhe për ta ingranuar këtë projekt brënda kurrikulave dhe ambjenteve të shkollës.
Tashmë edhe ne mund të përqafojmë teknologjinë dhe zërin e së ardhmes. Bashkohuni me “Hour of code”
————————————————————————-
Together we can give a different spirit to the usage of technology.
Technology and the usage of the software had lack of diversity but with “Hour of Code”, is the first step to fix this problem and to show to the students what is computer science.
There are different stories that many students through the usage of the programming language have created different applications and games which were sold for millions of dollars and they got an unexpected success.
Why can’t we start from the students to accomplish our mission and to create them the necessary spaces and to bring them near technology.
But what is “Hour of Code” ? “Hour of Code” is an initiative started by EDS Foundation to bring the students closer to the importance of using the programming language. The main challenge is to involve different students to write short lines with the programming language, and why not, the ones that are passionate of technology can have a good start in the creation of an application worth millions of dollars.
This initiative is worldwide, by giving importance to the technology and understanding that programming and the code language is the language of the future. Famous people and with great influence on our everyday life have promoted and supported this initiative.
EDS Foundation is working day by day in different schools, in different cities of Albania to promote and to include this project in the schools’ curriculum and in their environments.
Now, we can embrace technology and the voice of the future. Join “Hour of Code”

rejarlitet kalimtar

Days
Hours
Minutes
Seconds