Rreth Nesh

Rreth Nesh

Historia

Fondacioni EDS u krijua më 17 shkurt 2004 në zbatim të ligjit “Për organizatat jofitimprurëse” të shpallur nga parlamenti.

Ky fondacion është krijuar në kuadër të R&T, mbështetet financiarisht nga ai, si dhe nga partnerë të tjerë kombëtarë dhe ndërkombëtarë.

EDS about History

Misioni Strategjik

strategy eds

Fondacioni EDS doli nga nevoja në rritje për të krijuar një qark kulturor që karakterizohet nga ndryshimet dhe iniciativat e përbashkëta në promovimin kulturor dhe ekonomik. Fusha të tilla përfshijnë, por pa u kufizuar në, historinë, artin, mjedisin,
turizmin dhe arkeologjinë. Për të arritur qëllimet e sipërpërmendura fondacioni bashkëpunon me institucione të ndryshme publike dhe kulturore, fondacione, shoqata, agjenci udhëtimesh.

Fondacioni EDS ofron informacion social-kulturor dhe profesional për qytetarët që kanë nevojë të vazhdueshme për të marrë informacion në lidhje me Shqipërinë. Gjithashtu, Fondacioni ofron shërbime për institucionet publike dhe private të interesuara për këshilla profesionale në lidhje me çështjet legjislative dhe ekonomike.

south of albania EDS foundation
Berat EDS Foundation
Korca eds foundation

Qëllimi kryesor i Fondacionit EDS është të jetë një partner i ngushtë i institucioneve kulturore, publike dhe private dhe artistëve vendas duke sjellë vlera në kulturat tradicionale dhe alternative përmes organizimit të aktiviteteve kulturore.
Fondacioni EDS synon të zhvillojë një politikë kulturore nëpërmjet organizimit të konferencave, takimeve, seminareve, aktiviteteve me karakter kulturor/artistik që do të kenë ndikim pozitiv në botën akademike, kulturore dhe artistike në Tiranë dhe përreth.

Fondacioni do të bashkëpunojë me Universitetin e Tiranës, institucione dhe personalitete të rëndësishme për të zhvilluar një politikë të re dhe të saktë kulturore Për të përmbushur objektivat e tij, Fondacioni EDS synon gjithashtu të bashkëpunojë me qarqet kulturore evropiane.

Albanian traditional EDS Foundation
dajti fest- EDS Foundation

Qëllimi

Qëllimi i Fondacionit EDS është të organizojë dhe mbështesë aktivitete kombëtare dhe lokale në fushën e kulturës, sportit dhe shkencës. Gjithashtu, Fondacioni mbështet individë, grupe dhe shoqata të ndryshme jofitimprurëse që operojnë në këto fusha.

Fondacioni nuk ka qëllime politike apo fetare. Është një organizatë jofitimprurëse që i shërben interesit publik.

rejarlitet kalimtar

Days
Hours
Minutes
Seconds